Terms of delivery

These terms and conditions always apply when you place an order with us. Unless otherwise indicated, the items shown are available from stock. An agreement is only concluded after payment of the order. The prices stated on our website are in Euro, including VAT, excluding shipping costs. We would like to mention that the prices stated on our website are subject to typing errors and / or mistakes on our part.

After you have placed an order via the Website, you will receive an invoice / order confirmation from us, which will be sent to the email address you provided. You must ensure that you receive an invoice / order confirmation as Magma YAC jewellery is not liable for not receiving it.

After full payment, the ordered property is owned by you as a buyer and the risk related to the ordered product already transfers to you at the time of shipment.

After receipt you are obliged as a buyer to immediately inspect the order accurately. The purchases you have made through our webshop have a right of withdrawal of 7 days after receipt. If your expectation of the ordered goods does not correspond with the product as delivered, you as a customer can make use of this right within 7 days. You will then receive the purchase amount back, less any postage incurred. The costs for returning an order are borne by you as a buyer.

If you want to return an order, the product must be undamaged, the product must not have been used and it must still be sellable.
If you want to return an order, we urgently request you to contact Magma Yac jewellery in writing before returning so that we are aware of the return.

All our products are shipped via PostNL; under € 50,= in NL € 4,10 / under € 75,= in BE/DE        € 7,75. For all shipments if you wish to send with Track & Trace and insurance please let us know. Cost including T&T and insurance for the NL will be € 6,= and for BE/DE will be             € 12,50.

We do our utmost to deliver our beautiful product safely and undamaged to your door. The products are packed in gift boxes and then delivered to you in a protective cardboard package.

Deze algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing als u een bestelling bij ons plaatst. Indien niet anders aangegeven zijn de afgebeelde artikelen uit voorraad aan u leverbaar. Een overeenkomst komt slechts tot stand na betaling van de bestelling. De vermelde prijzen op onze website zijn in Euro, inclusief BTW, exclusief verzendkosten. We willen daarbij vermelden dat de genoemde prijzen onder voorbehoud zijn van typefouten en/of vergissingen onzerzijds.

Nadat u via de Website een bestelling heeft geplaatst ontvangt u van ons een factuur/orderbevestiging die naar het door u opgegeven e-mailadres gezonden zal worden. U dient er zelf op toe te zien dat u een factuur/orderbevestiging ontvangt daar Magma YAC jewellery voor het niet ontvangen daarvan niet aansprakelijk is.

Na volledige betaling is het bestelde, eigendom van u als koper en het risico met betrekking tot het bestelde gaat reeds over naar u op het moment van de verzending.

Na ontvangst bent u verplicht als koper de bestelling meteen nauwkeurig te inspecteren. De aankopen die u via onze webshop heeft gedaan kennen een herroepingsrecht van 7 dagen na ontvangst. Indien uw voorstelling van het bestelde niet overeenkomt met het geleverde kunt u als klant gedurende 7 dagen gebruik maken van dit recht. U ontvangt dan het aankoopbedrag retour met aftrek van de eventueel gemaakte portokosten. De kosten voor het retourneren van een bestelling zijn voor rekening van u als koper.

Wilt u een bestelling retourneren dan dient het product onbeschadigd te zijn, mag het product niet gebruikt zijn en moet nog verkoopbaar zijn.

Indien u een bestelling wilt retourneren verzoeken wij u dringend vóór het retourneren, schriftelijk contact met Magma Yac Jewellery op te nemen zodat wij op de hoogte zijn van de retourzending.

Al onze producten worden verzonden via PostNL. Voor pakketjes onder € 50,= geldt in NL        € 4,10 portokosten en voor pakketjes onder € 75,= in BE/DE gelden portokosten € 7,75.               Indien u de zending met Track & Trace incl. verzekering wil verzenden dan gelieve dit aan te geven. De kosten voor een T&T incl. verzekering bedragen voor NL € 6,= en voor BE/DE            € 12,50.

Wij doen ons uiterste best om ons mooi product veilig en onbeschadigd bij u aan te leveren. De producten worden in geschenkdoosjes verpakt en dan in een kartonnen brievenbus enveloppe bij u aangeleverd.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten immer für Vereinbarungen, die Sie mit uns als Anbieter über unsere Website abschließen.

Sofern nicht anders angegeben, sind die gezeigten Produkte ab Lager lieferbar. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir die vollständige Zahlung des Kaufpreises erhalten haben. Die auf unserer Website angegebenen Preise verstehen sich in Euro inklusive Mehrwertsteuer ohne Versandkosten. Die genannten Preise unterliegen Tippfehlern und / oder Fehlern unsererseits.

Nachdem Sie über die Website eine Bestellung aufgegeben haben, erhalten Sie von uns eine Rechnung / Bestellbestätigung, die an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse gesendet wird. Sie müssen sicherstellen, dass Sie eine Rechnungs- / Bestellbestätigung erhalten, da Magma YAC Jewellery nicht dafür haftet, falls Sie diese nicht erhalten.

Nach vollständiger Bezahlung ist das bestellte Ihr Eigentum als Käufer, und das, mit dem bestellten Produkt verbundene Risiko, geht bereits zum Zeitpunkt des Versands auf Sie über.

Nach Erhalt sind Sie als Käufer verpflichtet, die Bestellung unverzüglich und genau zu prüfen. Die Einkäufe, die Sie über unseren Webshop getätigt haben, haben ein Widerrufsrecht von 7 Tagen nach Erhalt. Wenn Ihre Erwartung des Produktes nicht mit der Lieferung übereinstimmt, können Sie als Kunde dieses Recht 7 Tage lang nutzen. Sie erhalten dann den Kaufbetrag abzüglich etwaiger Portokosten zurück. Die Kosten für die Rücksendung einer Bestellung tragen Sie als Käufer.

Wenn Sie eine Bestellung zurücksenden möchten, muss das Produkt unbeschädigt sein, das Produkt darf nicht verwendet worden sein und es muss noch verkaufsfähig sein.

Wenn Sie eine Bestellung zurücksenden möchten, bitten wir Sie, sich vor der Rücksendung schriftlich an Magma Yac Jewellery zu wenden, damit wir über die Rücksendung informiert sind.

All unsere Produkte werden über PostNL versendet. Für Pakete unter € 50,= in den NL gilt ein Porto von € 4,10. Für Pakete unter € 75,= in BE/DE gilt ein Porto von € 7,75.   Wenn Sie Ihr Paket mit  Track & Trace und Versicherung bevorzugen kontaktieren Sie uns bitte. Die Kosten sind für T&T incl Versicherung € 6,= in NL, und € 12,50 für BE/DE.

Wir tun unser Möglichstes, um Ihnen unser schönes Produkt sicher und unbeschädigt zu liefern. Die Produkte werden in Geschenkboxen verpackt und dann in einem sicheren Karton Umschlag an Sie geliefert. 

Scroll to Top